Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor (”Allmänna villkoren”) gäller mellan TellUs About Health, org. nr 556951-7989 (“Boomslang”), med adress Sockerbruket 17, 414 51 Göteborg och dig som användare av de tjänster och funktioner som beskrivs nedan (”Kunden”) (var och en ”Part” och gemensamt ”Parterna”). Genom att använda skapa konto och använda Tellusabouthealth.se-applikationen godkänner du dessa Allmänna Villkor.

Allmänt

1.1.          Tellusabouthealth.se är en digital hälsoplattform tillgänglig genom något av de åtkomstalternativ som Tellusabouthealth.se från tid till annan informerar om, i nuläget via Tellusabouthealth.se som nås via dator, läsplatta, mobil eller telefon.

1.2.           För att kunna använda Tellusabouthealth.se tjänster krävs att Kunden är minst 18 år, att Kunden registrerar ett konto och legitimera sig med hjälp av sin e-postadress och sitt personliga lösenord. kontot får bara användas av och avse den person som kontot gäller. Vårdnadshavare kan dock logga in på sitt konto och söka vård för barn som föräldern är vårdnadshavare för.

1.3.          Tellusabouthealth.se ska inte användas vid behov av akut vård, utan då bör Kunden ringa 112 eller uppsöka akutmottagning.

2.             Ansvar

Tellusabouthealth.se arbetar med hälsa, kost och friskvård och är ett komplement till primärvård, övrig sjukvård och andra etablerade vårdgivare som står under IVO:s tillsyn. Tellusabouthealth.se tar inget ansvar för andra vårdgivares fullgörande av sina vårdtjänster och kan inte göras ansvarigt för dessa leverantörers eventuella avtalsbrott eller eventuella brister i kvalitet.

3.             Ändring av Tellusabouthealth.se och de tjänster som tillhandahålls

Tellusabouthealth.se uppdateras kontinuerligt och Tellusabouthealth.se har rätten att, utan att i förväg inhämta godkännande från Kunden, när som helst göra ändringar av Tellusabouthealth.se. Sådana ändringar kan t.ex. avse förändringar av den tekniska lösningen för tillhandahållande av tjänsterna eller plattformens design och utformning. Förändringarna kan medföra att vissa funktioner upphör, ändras eller tillkommer och/eller att de tekniska förutsättningarna för åtkomst till tjänsterna ändras.

3.1.          Tillgänglighet

3.2.          Tellusabouthealth.se ansvarar för tillgängligheten till Tellusabouthealth.se under avtalstiden. Användarna har normalt tillgång till Tellusabouthealth.se 24 timmar per dygn sju dagar i veckan, med undantag för eventuella systemunderhåll (detta innebär dock inte att det finns personal tillgänglig under hela denna tidsperiod).

3.3.          Tellusabouthealth.se kundtjänst har normalt öppet vardagar mellan klockan 09.00 och 17.00.

3.4.           Tidpunkterna för när Kund har möjlighet att träffa personal på Tellusabouthealth.se framgår av vid var tid gällande information.

3.5.           Om tillgängligheten till Tjänsterna understiger nivån i punkt 4.1 – 4.2 nedan, kan Tellusabouthealth.se vidta de åtgärder som krävs avseende personal och infrastruktur för att åtgärda bristen. Kunden har inte rätt att göra annan påföljd gällande.

3.6.          Tellusabouthealth.se förbehåller sig rätten att när som helst tillfälligt avbryta tillgängligheten för systemunderhåll och serviceändamål, t.ex. buggrättningar, underhåll och uppgraderingar.

4.             Kundens ansvar

4.1.           Kunden förbinder sig att följa de Allmänna villkoren och eventuella andra instruktioner som Tellusabouthealth.se publicerar på Tellusabouthealth.se.

4.2.           Kunden ansvarar för riktigheten i den information som lämnas av Kunden i samband med registrering och användande av tjänsterna. Tellusabouthealth.se ansvarar inte för eventuella skador som uppkommer på grund av att Kunden har lämnat felaktig information eller inte uppdaterat informationen.

4.3.           Kunden ska förvara personlig och användarspecifik information – såsom användaridentitet och lösenord eller andra handlingar, certifikat eller enheter som kan nyttjas för åtkomst till Tellusabouthealth.se – på ett betryggande sätt och inte använda eller avslöja denna information för någon obehörig. Om Kunden misstänker, eller borde misstänka,att sådan information kommit till någon obehörigs kännedom eller på annat sätt missbrukas, är Kunden skyldig att omedelbart vidta åtgärd för att begränsa åtkomst till Tellusabouthealth.se samt att omedelbart informera Tellusabouthealth.se.

4.4.           Kunden ansvarar för aktiviteter som vidtas av Kunden. Kunden ansvarar således bl.a. för eventuell överföring av information och elektroniska dokument. Kunden är skyldig att, utöver dessa Allmänna villkor och eventuella instruktioner som Tellusabouthealth.se från tid till annan publicerar på Tellusabouthealth.se, iaktta gällande lagar, regler, myndighetsbeslut samt allmänt accepterade etiska och moraliska värderingar vid användningen av Tellusabouthealth.se och tjänsterna. Kunden får inte använda Tellusabouthealth.se på sådant sätt att Tellusabouthealth.se eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Kund får således t.ex. inte via Tellusabouthealth.se hantera elektroniska dokument som gör intrång i tredje parts rättigheter eller som kan uppfattas som stötande eller förargelseväckande.

5.             Pris, fakturering och betalning

5.1.           Att skapa konto och använda Tellusabouthealth.se är vid dessa Allmänna villkors ikraftträdande kostnadsfritt för kunden med undantag för de avgiftsbelagda tjänster som finns på Tellusabouthealth.se. Tellusabouthealth.se förbehåller sig dock rätten att debitera kunden om förändring görs i lagstiftning eller avtal. Innan debitering görs kommer vi tydligt informera om detta på Tellusabouthealth.se.

6.             Avtalsperiod och uppsägning

6.1.           Avtalet inklusive de Allmänna villkoren gäller tillsvidare. Avtalet kan sägas upp av Kunden utan uppsägningstid.

Tellusabouthealth.se har rätt att säga upp de Allmänna villkoren till omedelbart upphörande om Kunden åsidosätter skyldighet enligt de Allmänna villkoren.

Tellusabouthealth.se förbehåller sig rätten att avsluta en Kunds konto som inte använts på 24 månader.

7.            Tellusabouthealth.se ansvar och ansvarsbegränsning

Tellusabouthealth.se är inte skyldigt att utge ersättning med anledning av fel, brist eller annat avtalsbrott från Tellusabouthealth.se sida, såvida inte annat följer av tvingande lag. Tellusabouthealth.se lämnar ej ersättning för indirekta skador (inkl dataförlust) såvida inte skadan orsakats av att Tellusabouthealth.se varit grovt vårdslös.

7.1.          Tellusabouthealth.se ansvar är under alla omständigheter begränsat till maximalt 0,5 prisbasbelopp (dvs. 23250 kr baserat på 2020-års prisbasbelopp).

7.2.           Kunden är skyldig att framställa ersättningskrav till Tellusabouthealth.se utan oskäligt dröjsmål efter det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts. Om Kunden inte gör detta förlorar Kunden rätten att göra kravet gällande.

7.3.          Kunden ska hålla Tellusabouthealth.se skadeslöst om Kunden gjort intrång i tredje mans immateriella rättigheter eller om tredje man riktar anspråk mot Tellusabouthealth.se i anledning av Kundens användning av Tellusabouthealth.se eller tjänsterna.

8.            Personuppgifter

8.1.        Tellusabouthealth.se personuppgiftsbehandling finns regleras i bolagets integritetspolicy som finns på Tellusabouthealth.se.

9.           Villkorsändring

Tellusabouthealth.se kan ändra de Allmänna villkoren utan att i förväg inhämta godkännande från Kunden. Sådan ändring träder, i fråga om befintliga Kunder, i kraft en vecka efter det att ändringen har införts på Tellusabouthealth.se. Genom att fortsätta att använda tjänsten accepterar du de nya villkoren. För nya Kunder gäller de senast publicerade Allmänna Villkoren omedelbart.

10.          Sekretess

Vardera Part förbinder sig att under avtalsförbindelsens löptid iaktta full sekretess avseende all information som erhålls från den andra Parten och som angetts vara eller uppenbarligen är konfidentiell och att inte använda sådan information på annat sätt än vad som är avsett med de Allmänna villkoren. Uppgift som är eller blir allmänt känd på annat sätt än genom brott mot innehållet i Allmänna villkoren eller gällande lagstiftning ska inte anses som konfidentiell.

11.          Immateriella rättigheter

11.1.        Tellusabouthealth.se äger alla immateriella rättigheter till Tellusabouthealth.se (inklusive men inte begränsat till den tekniska lösningen och eventuellt innehåll däri) samt allt material som publiceras på Tellusabouthealth.se. Dessa verk är skyddade av upphovsrätt och alla sådana rättigheter förbehålls Tellusabouthealth.se.

11.2.        Kunden och Användarna får inte använda någon del av Tellusabouthealth.se upphovsrättskyddade material för kommersiella ändamål utan att först erhålla en licens från Tellusabouthealth.se eller från Tellusabouthealth.se licensgivare.

12.          Force Majeure

Om Parts fullgörande av sina åtaganden enligt avtalsförbindelsen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som Part inte kunnat råda över och som Part inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalsförbindelsens ingående, och vars följder Part inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.

13.          Meddelanden

Meddelanden med anledning av de Allmänna villkoren ska överlämnas via bud eller e-post till respektive Parts angivna adress. Ett sådant meddelande ska anses överlämnat (a) vid tidpunkten för överlämnande (om det överlämnas via bud) eller (b) vid avsändandet (om det skickas via e-post).

14.          Överlåtelse och anlitande av underleverantörer

14.1.         Ingen av Parterna får helt eller delvis överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt de Allmänna villkoren utan den andra Partens föregående skriftliga samtycke, med undantag för att Tellusabouthealth.se får överlåta sina rättigheter eller skyldigheter till annat koncernbolag.

14.2.        Tellusabouthealth.se har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina förpliktelser under dessa Allmänna Villkor.

15.           Tvistelösning och tillämplig lag

15.1.         Dessa Allmänna Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.

15.2.         Tvist i anledning av avtalsförbindelsen ska slutligt avgöras vid svensk domstol.