Hur du kan öka och behålla din motivation

Att vara motiverad, och att kunna behålla motivationen under längre tid, är viktigt i all typ av utveckling. Här får du verktyg för din egen motivation när det gäller livsstilsförändringar som att t.ex. komma igång med träning, koständring eller andra förändringar inom hälsa. Du som jobbar hälsoterapeut har stor nytta av modellen för dina kunders motivation vilket du ser nedan.

Self-Determination Theory (SDT) är en bred teori inom psykologin som fokuserar på motivation, personlighet och mänskligt välbefinnande. Utvecklad av psykologerna Edward L. Deci och Richard M. Ryan under 1970- och 1980-talen, undersöker SDT de faktorer som spelar in för att främja motivation och personlig utveckling. Teorin bygger på idén att människor är naturligt aktiva, självstyrda och strävar efter utveckling, men att denna inneboende motivation kan påverkas av yttre faktorer.

SDT fokuserar på tre grundläggande psykologiska behov som anses vara universella och inneboende för mänsklig motivation och personlig tillväxt:

 1. Autonomi – Behovet av att känna sig självstyrande och ha kontroll över sitt eget liv. Det handlar om att känna att de val man gör är sina egna och reflekterar ens personliga värderingar och intressen.
 2. Kompetens – Behovet av att känna sig skicklig och effektiv i de handlingar man utför. Detta innebär en strävan efter att bemästra uppgifter och utmaningar samt att känna tillväxt och framsteg i sina färdigheter och kunskaper.
 3. Samhörighet – Behovet av att känna tillhörighet och vara i meningsfulla relationer med andra. Detta inkluderar känslan av att vara uppskattad, älskad och att ha genuina och nära kontakter med andra människor.

SDT skiljer även mellan olika typer av motivation baserat på graden av självbestämmande:

 • Intrinsic motivation: Den inneboende motivationen som kommer från att utföra en aktivitet för dess egen skull, för nöjet och tillfredsställelsen det ger.
 • Extrinsic motivation: Motivation som kommer från yttre faktorer eller belöningar, såsom pengar, betyg eller erkännande. Extrinsic motivation kan vara mer eller mindre självbestämmande, beroende på i vilken utsträckning den internaliseras och integreras i personens värderingar och behov.

SDT har tillämpningar inom en mängd områden, inklusive utbildning, arbetsliv, sport, hälsovård och psykoterapi. Du kan utgå från modellen för din egen motivation och för dig som jobbar med livsstilsrelaterad hälsa, kan SDT erbjuda insikter i hur man bäst motiverar kunder genom att stödja deras behov av autonomi, kompetens och samhörighet. Detta kan i sin tur leda till högre motivation, bättre inlärning och större välbefinnande.

För din egen motivation

Att anpassa Self-Determination Theory (SDT) för din egen personliga motivation handlar om att hitta sätt att främja dina inre drivkrafter inom de områden du vill utvecklas eller förbättras i. Här är några konkreta steg för att applicera SDT i ditt eget liv:

1. Autonomi – Stärk din känsla av självbestämmande

 • Sätt personliga mål: Reflektera över vad som är viktigt för dig och sätt mål som speglar dina egna värderingar och intressen, snarare än yttre förväntningar eller press.
 • Ta egna beslut: Träna på att fatta beslut baserade på din egen bedömning och önskemål, även i små vardagliga saker, för att stärka din känsla av autonomi.
 • Utforska nya intressen: Ge dig själv utrymme att utforska och engagera dig i nya aktiviteter eller hobbyer som du är genuint intresserad av.

2. Kompetens – Bygg upp din känsla av skicklighet och effektivitet

 • Lär dig nya färdigheter: Engagera dig i aktiviteter som utmanar dig och där du kan se din egen utveckling över tid, vilket kan öka din känsla av kompetens.
 • Fira dina framgångar: Ta dig tid att erkänna och fira dina prestationer, stora som små, för att bekräfta din kompetens och framsteg.
 • Sök feedback och råd: Be om konstruktiv feedback från personer du litar på, vilket kan hjälpa dig att växa och förbättra dig inom olika områden.

3. Samhörighet – Kultivera meningsfulla relationer

 • Stärk dina relationer: Investera tid och energi i att bygga och underhålla nära och stödjande relationer med familj, vänner och kollegor.
 • Delta i gemenskapsaktiviteter: Engagera dig i gruppaktiviteter som intresserar dig, oavsett om det är idrott, konst, volontärarbete eller något annat som bygger gemenskap och samhörighet.
 • Dela dina erfarenheter: Dela dina framsteg, utmaningar och lärdomar med andra, vilket kan bidra till ömsesidig inspiration och stöd.

Användning i vardagen

 • Daglig reflektion: Avsätt tid varje dag för att reflektera över dina aktiviteter och hur de relaterar till dina grundläggande behov av autonomi, kompetens och samhörighet. Är det något område som behöver mer uppmärksamhet?
 • Anpassa rutiner: Se över dina dagliga rutiner och fråga dig själv om de stödjer dina behov av autonomi, kompetens och samhörighet. Justera vid behov för att skapa en mer balanserad och tillfredsställande vardag.
 • Ställ in på din motivation: När du står inför nya utmaningar eller beslut, fråga dig själv vad som verkligen motiverar dig. Strävar du efter något för att det är meningsfullt för dig, eller för att du känner yttre press?

Genom att anpassa SDT till ditt personliga liv kan du skapa en djupare förståelse för dina egna motivationskällor och arbeta aktivt för att skapa en mer tillfredsställande och meningsfull tillvaro.

För dig som jobbar som Hälsoterapeut

För att anpassa Self-Determination Theory (SDT) inom området för livsstilsrelaterad hälsa kan du fokusera på att främja de tre grundläggande psykologiska behoven (autonomi, kompetens och samhörighet) hos dina klienter. Här är några praktiska strategier för hur detta kan genomföras:

1. Autonomi

 • Ge valmöjligheter: Låt klienten välja mellan olika träningsprogram, kostplaner eller behandlingsmetoder. Detta ökar känslan av kontroll över deras egen hälsoprocess.
 • Förklara varför: Ge klienten skälen bakom vissa övningar, kostrekommendationer eller behandlingsmetoder så att de förstår varför de är viktiga, vilket kan öka deras inre motivation.
 • Lyssna och anpassa: Var lyhörd för klientens åsikter och anpassa dina rekommendationer baserat på deras feedback, erfarenheter och preferenser.

2. Kompetens

 • Sätt realistiska mål: Hjälp klienterna att sätta uppnåbara mål som är anpassade efter deras nuvarande nivå och potential för tillväxt, vilket kan öka deras känsla av kompetens när de uppnår dessa mål.
 • Ge positiv feedback: Ge uppmuntrande och konstruktiv feedback som erkänner framsteg och framhäver klientens färdigheter och förbättringar.
 • Utbilda och informera: Dela kunskap och information om anatomi, muskelfunktion och hälsosamma livsstilsval för att öka klienternas förståelse och självförmåga.

3. Samhörighet

 • Skapa en gemenskap: Uppmuntra till deltagande i gruppaktiviteter, workshops eller gemensamma utmaningar för att bygga en känsla av gemenskap och stöd bland klienterna.
 • Personligt stöd: Visa genuint intresse för varje klients välbefinnande och framsteg, vilket kan bidra till starkare relationer och en känsla av tillhörighet.
 • Samverka med andra professionella: Samarbeta med andra hälso- och träningsprofessionella för att erbjuda en mer heltäckande och stödjande service till dina klienter.

Integrering i program och tjänster

 • Anpassade program: Utveckla personligt anpassade tränings- och hälsoprogram som tar hänsyn till klienternas individuella behov, förmågor och mål.
 • Utbildningssessioner: Erbjud regelbundna utbildningssessioner eller workshops som fokuserar på vikten av psykologisk välbefinnande i samband med fysisk hälsa.
 • Digitala plattformar: Använd digitala verktyg och plattformar för att uppmuntra till självständig uppföljning och för att ge en känsla av tillhörighet genom onlinegemenskaper.

Genom att integrera SDT i dina program och tjänster inom livsstilsrelaterad hälsa kan du inte bara förbättra klienternas motivation utan också bidra till långsiktiga förändringar i deras beteende och välbefinnande.

Relaterade Artiklar

Kommentarer

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *